اتحاد
برچسب
جمع امتیاز
-
سازندگان ماهر
-
مرحله‌های ساختمانی
-
دانشمندان
-
مراحل تحقیق
-
ژنرال‌ها
-
موجودی طلا
-
امتیازات حمله
-
امتیازات دفاع
-
تاجر
-
Ressources
-
اهدا کردن
-
دزدان دریایی
-
جمعیت
-