نام بازیکن
اتحاد
نام جزیره
نام شهر
معجزه
شهرداری
-
X
-
Y
-
شهرها
-
معجزه
-
چوب
-

-