موقعیت
Ressorces:
طبقه‌بندی:
Helios
جزیره

No. X Y نام جزیره معجزه مرحلهٔ معجزه  
1 8 30 Denieos helios کلاسوس 5 50    42 17

2 2 2 Rezios باغ‌های دیمیتر 5 49    36 17

3 54 50 Loheos باغ‌های دیمیتر 5 49    28 16
4 99 70 Ghaotia helios معبد پوسایدون 5 48    40 17

5 71 20 Aleoetia معبد پوسایدون 5 47    37 17

6 85 76 Yikios helios جنگل هایدس 3 47    36 17

7 4 24 Kimios helios معبد پوسایدون 5 45    36 17

8 33 20 Bysios باغ‌های دیمیتر 5 45    36 16
9 24 39 Phyfuos آرز 5 45    34 17

10 53 38 Cliwios باغ‌های دیمیتر 4 44    34 14
11 85 75 Rothios helios معبد هرمس 5 44    32 12
12 99 69 Rhethoos معبد هرمس 5 43    36 12
13 85 18 Jideios معبد پوسایدون 5 43    33 4
14 97 4 Steuzios باغ‌های دیمیتر 5 43    31 8
15 55 25 Tasatia آرز 5 43    31 15
16 98 90 Chroudios helios آرز 5 42    37 16
17 69 8 Zowios باغ‌های دیمیتر 3 42    36 15
18 91 16 Blofios جنگل هایدس 5 42    35 17

19 90 74 Llasaios معبد پوسایدون 5 42    35 8
20 10 29 Yimyios helios معبد هرمس 5 42    34 17

21 82 40 Smointoios معبد پوسایدون 5 42    33 16
22 70 10 Theraitia جنگل هایدس 4 42    33 16
23 18 49 Nipios معبد هرمس 3 42    33 10
24 14 12 Burootia helios معبد هرمس 5 42    32 7
25 95 69 Isuos معبد پوسایدون 5 42    28 2
26 61 100 Emiatia معبد پوسایدون 5 42    21 2
27 35 12 Moosios helios جنگل هایدس 5 41    35 17

28 5 27 Moryos helios باغ‌های دیمیتر 3 41    35 17

29 4 26 Angaos معبد پوسایدون 5 41    35 17

30 30 63 Ereos معبد هرمس 5 41    34 9
31 88 88 Maupyios helios معبد پوسایدون 5 41    34 17

32 18 22 Asheutia helios باغ‌های دیمیتر 5 41    33 17

33 15 79 Naitios آرز 5 41    33 13
34 93 98 Soikoios helios آرز 5 41    33 17

35 67 47 Rydiios معبد پوسایدون 5 41    32 17

36 14 57 Coonios باغ‌های دیمیتر 5 41    32 5
37 51 55 Lyeoetia باغ‌های دیمیتر 5 41    30 16
38 48 27 Brylaos معبد هرمس 5 41    29 16
39 32 31 Clocoos معبد پوسایدون 5 41    28 14
40 37 17 Foifios باغ‌های دیمیتر 5 40    35 17

41 71 27 Warautia helios آرز 5 40    35 17

42 38 17 Beyios helios آرز 5 40    35 17

43 48 87 Boecaios کلاسوس 4 40    34 6
44 38 2 Chrufios باغ‌های دیمیتر 5 40    34 11
45 92 64 Rhonios helios کلاسوس 5 40    34 17

46 39 4 Hucios معبد پوسایدون 5 40    34 15
47 16 56 Emoos کلاسوس 5 40    33 17

48 26 64 Maendaos helios آرز 5 40    33 12
49 31 68 Traguos helios آرز 5 40    33 16
50 52 91 Kahios helios معبد هرمس 5 40    33 5
51 4 20 Snydios helios باغ‌های دیمیتر 4 40    33 17

52 25 56 Whoebios جنگل هایدس 5 40    33 12
53 94 80 Tanaios جنگل هایدس 5 40    33 7
54 15 56 Nitios جنگل هایدس 5 40    32 6
55 17 23 Tanyos helios معبد هرمس 5 40    32 17

56 73 15 Loreatia کلاسوس 5 40    31 11
57 9 36 Chroiroos helios باغ‌های دیمیتر 4 40    31 16
58 27 89 Brylios کلاسوس 5 40    31 7
59 98 9 Zhysios معبد هرمس 5 40    30 3
60 88 15 Ildoios کلاسوس 5 40    30 11
61 48 55 Lleatios کلاسوس 5 40    30 17

62 8 47 Etoeos معبد پوسایدون 5 40    30 17

63 53 65 Iritia جنگل هایدس 4 40    29 15
64 31 15 Shunios helios جنگل هایدس 4 40    28 10
65 26 73 Delaytia معبد آتن 5 40    27 3
66 69 10 Mymeos معبد آتن 5 39    37 16
67 24 22 Luiwiios کلاسوس 5 39    35 9
68 76 28 Kenios جنگل هایدس 5 39    35 16
69 77 59 Tinaitia جنگل هایدس 5 39    34 16
70 69 19 Ormetia معبد هرمس 5 39    34 12
71 80 57 Aryos کلاسوس 5 39    33 15
72 18 33 Urnautia باغ‌های دیمیتر 4 39    33 8
73 86 26 Taneitia باغ‌های دیمیتر 5 39    33 13
74 77 26 Snoxios helios آرز 4 39    32 15
75 62 55 Eldiatia معبد پوسایدون 5 39    32 17

76 49 57 Stetios جنگل هایدس 5 39    32 17

77 59 53 Lyrtoios معبد پوسایدون 5 39    32 17

78 77 28 Aughios helios باغ‌های دیمیتر 5 39    32 13
79 26 62 Noxoos معبد هرمس 5 39    32 9
80 100 69 Bikios معبد آتن 5 39    31 0
81 39 11 Nazoos معبد پوسایدون 5 39    30 13
82 94 75 Phiwios معبد هرمس 5 39    30 4
83 2 77 Elduos باغ‌های دیمیتر 5 39    28 10
84 81 30 Tinaios کلاسوس 5 39    28 15
85 50 65 Ranuos معبد هرمس 3 39    28 14
86 87 84 Turetia helios معبد آتن 5 38    36 17

87 4 27 Ackoios کلاسوس 5 38    35 17

88 19 54 Atheyos کلاسوس 5 38    34 17

89 9 37 Llodios معبد هرمس 5 38    34 10
90 39 1 Omitia helios جنگل هایدس 4 38    34 17

91 99 36 Kinitia باغ‌های دیمیتر 5 38    34 16
92 35 14 Kucoios helios آرز 4 38    33 17

93 22 11 Chodiios باغ‌های دیمیتر 5 38    33 7
94 17 56 Nycios معبد آتن 4 38    33 12
95 16 81 Tikios معبد پوسایدون 5 38    33 12
96 18 38 Toxios helios معبد پوسایدون 5 38    33 16
97 5 26 Mositia معبد هرمس 5 38    33 17

98 8 38 Malios معبد پوسایدون 5 38    33 11
99 32 43 Iauos معبد پوسایدون 5 38    33 15
100 92 86 Dyneytia هیفاستوس 5 38    32 9